Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Nijpels Meubelen BV

Deze Algemene Voorwaarden van de firma Nijpels Meubelen BV treden in werking per 1 juni 2014.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van Nijpels Meubelen

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 – Verplichtingen van Nijpels Meubelen bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 19 – Privacy statement

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Nijpels Meubelen worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Nijpels Meubelen; de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 2. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 3. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 4. De consument: wordt behandelt volgens het systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 5. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van Nijpels Meubelen

Naam onderneming: Nijpels Meubelen BV

Vestigingsadres: Ringersweg 9 4612 PR Bergen op Zoom Nederland

Telefoonnummer: 00 31 164 286000 te bereiken van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00

E-mailadres: Info@nijpels.nl

KvK-nummer: 20104010

Btw-identificatienummer: NL 810104209B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Nijpels Meubelen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Nijpels Meubelen zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Nijpels Meubelen gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Nijpels Meubelen niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • het termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Nijpels Meubelen de prijs garandeert;
  • Het Nederlands waarin de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan Nijpels Meubelen zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Nijpels Meubelen onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Nijpels Meubelen is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Nijpels Meubelen passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Nijpels Meubelen daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • Nijpels Meubelen kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Nijpels Meubelen op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • Nijpels Meubelen zal uiterlijk bij levering van het product de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen, of een duurzame gegevensdrager meesturen.
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Nijpels Meubelen mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Nijpels Meubelen mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Nijpels Meubelen mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien Nijpels Meubelen de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien Nijpels Meubelen de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd van de door u bestelde artikelen mogen de verpakkingen van de artikelen niet worden geopend of beschadigd. Mocht dit wel gebeuren dan kunt u de artikelen niet retourneren.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Nijpels Meubelen hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Nijpels Meubelen.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Nijpels Meubelen. Dit hoeft niet als Nijpels Meubelen heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Nijpels Meubelen verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. De kosten hiervoor bedragen €50,- .
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Nijpels Meubelen een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Nijpels Meubelen is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. Nijpels Meubelen dient de consument over de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier in te lichten.
 9. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud.
 10. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 11. hij heeft niet erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming.
 12. Nijpels Meubelen heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 13. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van Nijpels Meubelen bij herroeping

 1. Als Nijpels Meubelen de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Nijpels Meubelen alleen de verzend kosten binnen Nederland. Eventuele leveringskosten om een artikel(en) te retourneren naar Nijpels Meubelen wordt in rekening gebracht (dit moet u dus zelf betalen). Nijpels Meubelen mag wachten met terugbetalen tot het product is ontvangen.
 3. Nijpels Meubelen gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Nijpels Meubelen de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Nijpels Meubelen kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Nijpels Meubelen dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
 2. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Nijpels Meubelen geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 3. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Nijpels Meubelen worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 4. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 5. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 6. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Nijpels Meubelen de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 7. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 8. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 9. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 10. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 11. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 13. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Nijpels Meubelen geen invloed heeft;
 14. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 15. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 16. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 17. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 18. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Nijpels Meubelen producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Nijpels Meubelen geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Nijpels Meubelen dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Nijpels Meubelen staat er op dat de producten voldoen aan de volgende specificaties, in geval van garantie:
  1. niet wordt geïnstalleerd volgens de installatie-instructies voorzien in het meubelpakket.
  2. verkeerd wordt opgeslagen (onder grote stress gezet).
  3. wordt blootgesteld aan extreme temperaturen / een vochtige omgeving (bv. het product wordt buiten geplaatst).
  4. verkeerd wordt gebruikt, wordt verwaarloosd, in een ongeval betrokken is, wordt gewijzigd, oneigenlijk wordt gebruikt, gebrekkig onderhouden wordt.
 2. Een door Nijpels Meubelen, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Nijpels Meubelen kan doen gelden indien Nijpels Meubelen is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Nijpels Meubelen, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. Nijpels Meubelen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Nijpels Meubelen kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Nijpels Meubelen geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Nijpels Meubelen het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Nijpels Meubelen tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Nijpels Meubelen bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Bij garantie inbegrepen:

Deze garantie dekt gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en / of productiefouten. De garantie is uitsluitend van toepassing in geval van residentieel gebruik van het product en is beperkt tot de eerste installatie van het product.

De garantie geld niet in geval dat het product:

 • niet wordt geïnstalleerd volgens de installatie-instructies meegeleverd in het meubelpakket.
 • verkeerd wordt opgeslagen.
 • wordt blootgesteld aan extreme temperaturen.
 • verkeerd wordt gebruikt, wordt verwaarloosd.

De aansprakelijkheid van ons is beperkt tot maximaal het bedrag van de inkoopwaarde van het product.

Als u de garantie wenst in te roepen, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. De garantie claims worden enkel behandeld indien u uw originele aankoopbewijs kunt voorleggen. Wij raden u daarom aan om uw aankoopbewijs te bewaren. De garantieservice geld op voorwaarde dat ons het gebrekkige product kan onderzoeken.

De uitvoering van de garantie.

In geval de garantie voorwaarden voldaan zijn en nadat wij het product hebben onderzocht, hebben wij de keuze om het gebrekkige product te (laten) herstellen of te vervangen door hetzelfde of een gelijkwaardig product. De kosten in verband met deze herstelling/vervangen zijn integraal voor rekening voor ons op voorwaarden dat wij kunnen beschikken over het gebrekkige product. Wij staan in geen enkel geval in voor herstelkosten die betaalbaar zijn voor de derde partij of enige indirecte kosten. De onderdelen die bij herstelling worden verwijderd, worden eigendom van ons.

Duur:

Vanaf de datum van levering bent u voorzien van 2 jaar garantie op al onze artikelen. Na de periode van 2 jaar kunt u niet meer gebruik maken van de garantie.

 

Artikel 15 – Betaling

Bij ons kunt u met iDeal en met MisterCash betalen.

Als er iets fout gaat met de betaling dan nemen wij contact met u op, zodat u geld kunt overmaken. Uw order zal pas worden verzonden wanneer wij uw overgeboekte bedrag hebben ontvangen, dit gebeurt meestal binnen 5 werkdagen.

 

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. Nijpels Meubelen beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Nijpels Meubelen.
 3. Bij Nijpels Meubelen ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Nijpels Meubelen binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product van Nijpels Meubelen kan worden ingediend via een email of telefoontje. De klacht wordt dan zo snel mogelijk verholpen bij Nijpels Meubelen.
 5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Nijpels Meubelen en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Nijpels Meubelen heeft voorgelegd.
 3. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 4. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Nijpels Meubelen aan deze keuze gebonden. Wanneer Nijpels Meubelen dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door Nijpels Meubelen schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Nijpels Meubelen de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Nijpels Meubelen gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 6. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Nijpels Meubelen surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

 

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 19 – Privacy statement

Nijpels Meubelen B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Nijpels Meubelen B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;
– verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
– passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Nijpels Meubelen B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Nijpels Meubelen B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen: administratieve doeleinden; communicatie over de opdracht en/of uitnodiging; het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Nijpels Meubelen B.V. de volgende persoonsgegevens vragen: voornaam; tussenvoegsel; achternaam; adres; postcode; woonplaats; land; (zakelijk) telefoonnummer; (zakelijk) e-mailadres; bankgegevens; geslacht.
Persoonsgegevens worden door Nijpels Meubelen B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, businessrelatie stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden
Persoonsgegevens van prospect, businessrelatie, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door Nijpels Meubelen B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: informatieverstrekking in de vorm gerichte contacten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn, Twitter of Facebook.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Nijpels Meubelen B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen: voornaam; tussenvoegsel; achternaam; adres; postcode; woonplaats; land; (zakelijk) telefoonnummer; (zakelijk) e-mailadres; Twitter-, LinkedIn-, Facebookadres.

Uw persoonsgegevens worden door Nijpels Meubelen B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, businessrelatie, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door Nijpels Meubelen B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: uitvoeren van de arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Nijpels Meubelen B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen: voornaam; tussenvoegsel; achternaam; adres; postcode; woonplaats; land; telefoon-nummer; e-mailadres; geboortedatum; bankgegevens; salarisgegevens; kopie-ID; BSN; geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Nijpels Meubelen B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna conform de wettelijk verplichte bewaartermijn en in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Denk daarbij aan partijen die zich bezighouden met:

– het afhandelen van financiële transacties
– het vervoeren/bezorgen van producten
– systeembeheer van de netwerkomgeving
– hosting
– arbodienstverlening
– salaris- en pensioenadministratie
– toegang- en tijdsregistratie
– interne controle
– bedrijfsbeveiliging

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Nijpels Meubelen B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

– alle personen die namens Nijpels Meubelen B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
– we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van deze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Contactgegevens
Nijpels Meubelen B.V. – Postbus 175 – 4600 AD Bergen op Zoom – info@nijpels.nl – 0164-286000